RAPORT O POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI - KRAJOWE ŚRODKI WYKONAWCZE

Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rok 2023

Nowy

Data utworzenia: 11/04/2023

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej instalacji, zatwierdzonej przez Komisję Europejską i ogłoszonej na podstawie art. 26e ust. 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 589). 

Na podstawie przedmiotowego wykazu KOBiZE rozpocznie proces wydawan...

Instrukcja obsługi systemu składania raportu ALC v1-0 (ksw.kobize.pl)

Data utworzenia: 17/03/2023

Szanowni Państwo W celu ułatwienia Państwu wypełnienia Raportu ALC została załączona stosowna instrukcja.
Załączniki: 1 szt. Czytaj więcej...

Wydanie uprawnień do emisji na rok 2023

Data utworzenia: 27/02/2023

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydawania uprawnień do emisji na rok 2023 wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282 z 4.11.2019, str. 20) artykułem 3 ust. 3 akapit trzeci – „Właściwy organ może zawiesić wydawa...

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy

Telefony:

  Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy:
22 56 96 598 – dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00

UWAGA! Jeśli pytanie dotyczy konkretnego prowadzącego instalację/instalacji - prosimy podać w treści e-maila numer KPRU oraz nr KŚW instalacji.