RAPORT O POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI - KRAJOWE ŚRODKI WYKONAWCZE

Wydanie uprawnień do emisji na rok 2023

Data utworzenia: 27/02/2023

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydawania uprawnień do emisji na rok 2023 wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282 z 4.11.2019, str. 20) artykułem 3 ust. 3 akapit trzeci – „Właściwy organ może zawiesić wydawanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla instalacji, dopóki właściwy organ nie stwierdzi, że nie ma wymogu dostosowania przydziału dla tej instalacji albo Komisja przyjmie decyzję zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/331 dotyczącą dostosowań przydziału dla tej instalacji.”.

 

W przepisach krajowych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 poz. 1092 ze zm.) w art. 17 ust. 4 wprowadzony został dodatkowy warunek dotyczący wydawania uprawnień do emisji dla instalacji. Ogólnie uprawnienia są wydawane do dnia 28 lutego każdego roku, jednakże w przypadku instalacji wydawanie uprawnień do emisji następuje po złożeniu raportu dotyczącego poziomu działalności, (zgodnie z art. 64 ust.1 i 2a) i opublikowaniu informacji (o której jest mowa w art. 64b ust. 8) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 2019/1842 raporty dotyczące poziomu działalności przedkładane są do dnia 31 marca każdego roku, stąd też pierwsze wydania uprawnień do emisji mogą nastąpić dopiero po tym terminie. Natomiast w przypadku operatorów statków powietrznych, którzy nie mają takich obowiązków, wydanie następuje według ogólnej reguły.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem dot. koronawirusa oraz ze względu na podjęte przez Rząd RP działania profilaktyczne, które mają wpływ na realizację bieżących zadań m.in. obsługi systemu Krajowych Środków Wykonawczych, uprzejmie informujemy, że obsługa infolinii systemu Krajowych Środków Wykonawczych może być ograniczona w zakresie obsługujących konsultantów.

W przypadku problemów z dodzwonieniem się prosimy korzystać z możliwości kierowania pytań na e-mail: ksw@kobize.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Telefony:

  Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy:
22 56 96 598 – dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00

UWAGA! Jeśli pytanie dotyczy konkretnego prowadzącego instalację/instalacji - prosimy podać w treści e-maila numer KPRU oraz nr KŚW instalacji.